Požičovňa náradia a prívesných vozíkov

0
The Cart is empty

Všeobecné obchodné podmienky

Pri preberaní náradia sa podpisuje tzv. Zmluva o nájme.

Zmluvnými stranami sú “Prenajímateľ”, ktorým je spoločnosť NORAND s.r.o., so sídlom: Nitrianska Streda 74, 956 16 Nitrianska Streda, IČO: 48 061 514, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 38489/N a “Nájomca” na strane druhej.   

1 Základné práva a povinnosti Zmluvných strán

1.1 Prenajímateľ nie je povinný Predmet nájmu poistiť.

1.2 Prenajímateľ je kedykoľvek oprávnený požadovať prístup k Predmetu nájmu za účelom kontroly, či Nájomca užíva Predmet nájmu riadnym spôsobom a v súlade s touto Zmluvou.

1.3 Nájomca je povinný Predmet nájmu užívať obvyklým spôsobom, primerane povahe a určeniu Predmetu nájmu (najmä nemôže Predmet nájmu preťažovať). Nájomca je oprávnený používať Predmet nájmu na súkromné ako aj podnikateľské účely.

1.4 Nájomca je oprávnený ďalej prenajať, vypožičať alebo inak prenechať Predmet nájmu tretej osobe len s predchádzajúcim súhlasom Prenajímateľa. V prípade absencie predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa podľa predchádzajúcej vety, zodpovedá za všetky prípadné škody vzniknuté použitím Predmetu nájmu Nájomca, a to v maximálnom rozsahu dovolenom právnymi predpismi.

1.5 Nájomca je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny, úpravy alebo iné zásahy na Predmete nájmu len s predchádzajúcim súhlasom Prenajímateľa.

1.6 Nájomca je povinný starať o to, aby na Predmete nájmu nevznikla škoda. Nájomca je povinný ohlásiť Prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknutú škodu na Predmete nájmu alebo odcudzenie Predmetu nájmu. Prenajímateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli prevádzkou Predmetu nájmu neodbornou manipuláciou alebo prevádzkou Nájomcom alebo inou osobou, ktorej Nájomca Predmet nájmu zveril alebo inak odovzdal.

1.7 Nájomca je povinný oznámiť Prenajímateľovi bezodkladne potrebu akýchkoľvek servisných zásahov alebo opráv na Predmete nájmu, inak zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

1.8 Ak je to vzhľadom na povahu Predmetu nájmu obvyklé alebo nevyhnutné, je Nájomca povinný uhrádzať počas celej Doby nájmu pohonné hmoty a poplatky spojené s prevádzkou Predmetu nájmu vrátane energií a prípadne aj mazadiel v zmysle technickej dokumentácie k Predmetu nájmu.

1.9 Nájomca je po skončení Doby nájmu povinný odovzdať Predmet nájmu Prenajímateľovi v stave, v akom ho prevzal a aký bol zdokumentovaný v Odovzdávacom protokole, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

1.10 Nájomca je povinný pri vrátení Predmetu nájmu:

a) doplniť nádrž Predmetu nájmu vhodnou pohonnou hmotou, ak je to na prevádzku Predmetu nájmu potrebné alebo Zmluvnými stranami dohodnuté,

b) vyčistiť Predmet nájmu,

inak má Prenajímateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 Eur za každé jednotlivé porušenie.

1.11 V prípade straty dokladov k Predmetu nájmu má Prenajímateľ nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 300 Eur.

1.12 V prípade poškodenia Predmetu nájmu, ku ktorému došlo počas Doby nájmu, kedy mal Predmet nájmu Nájomca u seba resp. mal mať u seba, a v dôsledku ktorého nie je možné Predmet nájmu ďalej riadne používať, je neupotrebiteľný, jeho použitie je nebezpečné alebo je zrejme spôsobilý spôsobiť škodu, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku dohodnutého Nájomného. Nájomca je v takom prípade rovnako povinný uhradiť Prenajímateľovi všetky náklady a poplatky, ktoré sú nevyhnutné na sprevádzkovanie Predmetu nájmu, jeho opravu alebo nahradenie rovnakou alebo obdobnou vecou. Zodpovednosť Nájomcu za škodu týmto nie je dotknutá.

1.13 Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcich bodov je splatná na vyzvanie Prenajímateľom, najneskôr do 3 pracovných dní na bankový účet Prenajímateľa uvedený na faktúre alebo v hotovosti.

2 Nájomné a platobné podmienky

2.1 Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi nájomné v závislosti od trvania Doby nájmu, pričom výška nájomného je uvedená v cenníku Prenajímateľa (ďalej ako „Nájomné“).

2.2 Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Nájomca uhradí Prenajímateľovi Nájomné jednorazovo pri podpise Zmluvy, a to na základe faktúry resp. dokladu vystaveného Prenajímateľom. Okrem Nájomného je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi zálohu za Predmet nájmu v zmysle platného cenníka Prenajímateľa (ďalej ako „Záloha“). Záloha bude Nájomcovi vrátená po skončení Doby nájmu a vrátení Predmetu nájmu Prenajímateľovi, ak Zmluva neurčuje inak.

2.3 V prípade, ak Nájomca prekročí celkovú dohodnutú Dobu nájmu, zaväzuje sa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Prenajímateľa, pokiaľ možno ešte pred ukončením Doby nájmu. V takom prípade je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi osobitný poplatok za prekročenie Doby nájmu v súlade s platným cenníkom Prenajímateľa. Osobitný poplatok podľa predchádzajúcej vety bude vyúčtovaný po vrátení Predmetu nájmu oproti Zálohe. Ak výška tohto poplatku presiahne Zálohu, je Nájomca povinný Prenajímateľovi doplatiť rozdiel pri vrátení Predmetu nájmu.

2.4 Ak sa Zmluvné strany dohodli, že Prenajímateľ dovezie, zašle alebo odovzdá Predmet nájmu Nájomcovi inde, ako v prevádzke Prenajímateľa, je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi osobitný poplatok v súlade s cenníkom Prenajímateľa.

3. Prívesné vozíky

3.1 Doklady potrebné na prenájom prívesného vozíka:

a) občiansky preukaz osoby, ktorá bude prívesný vozík používať,

b) vodičský preukaz osoby, ktorá bude prívesný vozík používať (B, príp.Be),

c) technický preukaz vozidla, ktorým bude prívesný vozík ťahaný.

3.2 Predmetom zmluvy o nájme sú okrem samotného prívesného vozíka aj ostatné príslušenstvá k prívesu (rezervné koleso, plachta, oporné koleso, sťahovacie popruhy) a doklady (technický preukaz prívesu a zákonné poistenie).

3.3 Každý prívesný vozík je zákonne poistený, nie sú však poistené havarijne.

3.4 V prípade dopravnej nehody, resp. iného poškodenia vozidla je potrebné privolať dopravnú políciu a následne kontaktovať našu spoločnosť. Pri vzniku škody, na ktorú sa nevzťahuje zákonné poistenie, je nájomca povinný prenajímateľovi takúto škodu uhradiť v plnom rozsahu.

3.5 V prípade hrubého porušenia podmienok prenájmu prívesného vozíka, bude požičovňa vymáhať od nájomcu celú škodu ( napr. šoférovanie pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, nezdokumentovanie a neprivolanie polície, nezapísanie všetkých potrebných údajov o škodcovi, prípadne riadenie vozidla osobou, ktorá nie je uvedená v zmluve ).

3.6 Ak dôjde k dopravnej nehode, ktorú nespôsobí nájomca, spoluúčasť si uplatňujeme z povinného zmluvného poistenia vozidla, ktorým je nehoda spôsobená. Podmienkou je okamžité privolanie dopravnej polície a poznačenie všetkých potrebných údajov o vinníkovi nehody.

3.7 Všetky krajiny, ktoré s našim vozíkom plánuje nájomca navštíviť, je potrebné mať zaznamenané v zmluve o prenájme, ich návšteva je teda možná len s predchádzajúcim súhlasom prenajímateľa.

3.8 V prípade straty alebo odcudzenia predmetu zmluvy uhradí nájomca cenu s DPH nového prívesu daného typu prenajímateľovi.

3.9 Poplatok za stratu dokladov od prívesného vozíka je 100,- EUR s DPH.

3.10 Nájomca sa zaväzuje k vráteniu kompletného predmetu zmluvy v dohodnutom termíne. Predĺženie času jeho užívania vyžaduje uzavretie novej zmluvy.

3.11 Vydanie a vrátenie prívesu je možné len v pracovných hodinách požičovne a len v mieste jeho vypožičania, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.

3.12 Nájomca je povinný vrátiť predmet zmluvy v čistom stave, tak ako ho prevzal. V opačnom prípade mu bude účtovaná zmluvná pokuta vo výške 10,- EUR s DPH.

3.13 Prívesné vozíky sa nesmú preťažovať, o maximálnej nosnosti informuje personál prevádzky.

3.14 V cene prenájmu je zahrnutý prívesný vozík s príslušenstvom a povinné zákonné poistenie, v prípade autoprepravníka aj diaľničná známka do krajín EÚ.

[ultimate_gdpr_policy_accept]